-Alltid en busslängd före,     
med kund och säkerhet i fokus
 - det trygga alternativet !

 

 

" HUGO´ BUSS KOMMUNICERAR MED KUNDEN FÖRE RESAN OCH KÖR ALLTID LAGLIGT " HUGO´ BUSS HÅLLER HASTIGHETER,
KÖRTIDER,
RASTER OCH VILOTIDER.


På den här sidan finns definitioner som är viktiga att känna till vad gäller
körtid, raster och vilotider när Du skall
planera och beställa en resa för Din
grupp och vill anlita HUGO´ BUSS
oavsett om Du är från en resebyrå eller om Ni är en grupp från ett företag,
förening eller privat grupp.

Vi önskar att Ni
ALLTID tittar igenom
dessa regler då Ni planerar för Er resa
så att det överensstämmer med dessa
lagar. Då kommer Er
planerade resa bli
trivsam och säker för hela gruppen och
våra HUGO´ BUSS -chaufförer kommer
vara fräscha och utvilade och Ni
slipper oplanerade
stopp som HUGO´ BUSS -chaufförerna måste göra för att
hålla sig till reglerna för körtider,raster
och vilotider som då kan uppstå för att
planeringen varit dålig. Vill Ni ha hjälp
med Er planering så att Er resa följer
gällande lagar, kontakta oss gärna så
hjälper vi Er gladeligen med detta!
En planerad resa är lika med en bra
och behaglig resa för Er!


Reglerna i korthet
(OBS! LÄS DETTA!)


Huvudregeln är: HUGO´ BUSS -chauffören
får
köra högst 4,5h i ett sträck, inom eller
efter denna tid måste rast om
minst
45 minuter tagas
( får delas upp i tids-
intervaller om 15 minuter och 30 minuter
inom 4,5h.).
Max körtid är 9 timmar per
dygn men får 2 gånger i veckan
utsträckas till 10 timmar.
Skall ni på långresa är det bra att komma
ihåg att
en HUGO´ BUSS -chaufför får köra högst 56 timmaren vecka och
sammanlagt 90 timmar på 2 veckor.
(t.e.x. 56 timmar första veckan och
34 timmar andra veckan)
Ser ni i planeringen att kör och vilotids-
reglerna inte fungerar med bara 
en HUGO´BUSS -chaufför på er resa så använder vi flera HUGO´ BUSS -chaufförer som vi då sätter in i planeringen. Tänk att få ha två eller tre HUGO´ BUSS -chaufförer samtidigt på resan!! Kan det bli bättre?:-)
HUGO´ BUSS
vill göra allt för att Ni
skall få den bästa resan!


Mer fullständig för-
klaring av reglerna
här nedan
( LÄS GÄRNA DETTA! )Definitioner


I bestämmelserna om kör- och vilotider används en rad
olika begrepp. De vanligaste
definieras så här:

 • Förare: Den som kör fordonet eller
  den som följer med i tjänsten för att
  vid behov köra.

 • Körtid: Tid som registreras som
  körning i färdskrivaren eller manuellt
  av föraren då utrustningen tillfälligt är
  ur funktion.

 • Körperiod: Den sammanlagda
  körtiden från det att föraren börjar
  köra efter en viloperiod eller en rast till dess att föraren tar en viloperiod eller
  en rast.

 • Annat arbete: Allt annat arbete.

 • Rast: Tid avsedd endast för
  återhämtning i samband med en
  körperiod.

 • Vila: Sammanhängande tidsperiod då
  föraren fritt förfogar över sin tid.

 • Dygnsvila: Tidsperiod då föraren fritt
  förfogar över sin tid och som kan vara normal dygnsvila eller reducerad
  dygnsvila.

 • Vecka: Från måndag kl. 00.00 till söndag
  kl. 24.00.

 • Veckovila: Tidsperiod under veckan då
  föraren fritt förfogar över sin tid och som
  kan vara normal veckovila eller reducerad
  veckovila.

 • Veckovila 12-dagarsregeln: en förare
  som utför en enstaka tillfällig internationell
  persontransport kan skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-
  timmarsperioder.

 • Multibemanning: Bemanning av ett fordon där minst två förare följer med fordonet för att köra det. Närvaron av
  minst två förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.

 • Tillgänglighet: Tid då föraren är tillgänglig
  men inte utför arbete. Exempel på det är
  när föraren följer med fordonet på tåg eller
  färja, väntar vid statsgränser samt när en
  förare följer med vid multibemanning.
  (Fullständig information finns i direktivet
  2002/15/EG, artikel 3 b.)

 • Körtid: Körtiden får vara längst 9 timmar
  per dag. Högst två gånger i veckan får
  körtiden utsträckas till 10 timmar. Maximal
  körtid per vecka är 56 timmar. Under
  två på varandra följande kalenderveckor
  får den totala körtiden vara högst 90
  timmar.

Körperiod

En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara
oavbruten eller avbruten.


Annat arbete

I begreppet ”annat arbete” ingår allt annat
arbete än körning för samma eller en
annan arbetsgivare inom eller utom
transportområdet.  Som annat arbete
räknas också att förflytta sig från hemmet
eller arbetsplatsen till en annan plats för att
ta över ett fordon. Om förflyttningen sker
med ett fordon som omfattas av kör- och
vilotidsreglerna ska färdskrivaren användas
och förflyttningen registreras som körning.
Samma sak gäller för returresan. Det finns
inget undantag
för ”privat resa”.


Rast
Föraren ska ta minst 45 minuters samman-
hängande rast
under eller efter en körperiod.
Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två
delar.
Den första delen måste då vara minst
15 minuter och den andra delen, som ska ligga
sist, måste vara minst 30 minuter.Efter totalt
minst
45 minuters rast påbörjas alltid en ny
körperiod på högst 4,5 timmar.


Dygnsvila

Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta
en sammanhängande dygnsvila på minst 11
timmar.
Dygnsvilan får reduceras till som
minst 9 timmar högst tre gånger mellan två
veckovilor.
En dygnsvila kan delas i två delar.
Den första delen måste då vara minst 3 timmar
sammanhängande och den avslutande delen
minst 9 timmar sammanhängande. Föraren kan
avbryta en normal dygnsvila två gånger för att
ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis
köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja.
Sådana avbrott får inte vara längre än en timme
sammanlagt. Som normal dygnsvila räknas både
enhetlig vila på 11 tim och delad vila på 3+9=12
timmar. En reducerad dygnsvila (9 timmar) får
inte avbrytas.


Veckovila

Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka
kan veckovilan reduceras till som lägst 24
timmar. Minskningen ska dock kompenseras före
utgången av den tredje veckan efter den vecka
när veckovilan reducerades. Det sker genom att
motsvarande vila tas sammanhängande till-
sammans med en annan viloperiod på minst 9
timmar. Veckovilan ska inledas senast efter sex
24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar)
räknat från slutet av föregående veckovila.


Veckovila 12-dagarsregeln
En förare som utför en enstaka tillfällig
internationell persontransport kan skjuta upp
veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-
timmarsperioder.
Detta gäller under förutsättning att:

 1. transporten varar minst 24 på varandra
  följande timmar i en annan medlemsstat
  eller i ett annat tredjeland som omfattas
  av förordning (EG) nr 561/2006, än
  där  transporten påbörjades.

 2. att föraren efter tillämpningen tar ut

 • antingen två normala veckovilor, eller

 • en normal veckovila och en reducerad
  veckovila som omfattar minst 24 timmar.


Multibemanning

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila
på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat
från den föregående dygns- eller veckovilans slut.
Att sitta bredvid den förare som körs registreras som
tillgänglighet och kvalificerar för rast men inte för vila.

Vilotid

Förarna kan ta dygnsvila och reducerad veckovila i
fordonet om detta står stilla och har en ändamålsenlig
sovmöjlighet för varje förare.

 

Känn Er hjärtligt välkomna
och säkra när Ni anlitar
HUGO´  BUSS  !

 
Vi önskar en trygg och trevlig resa
tillsammans med
Er som kund
i fokus
samspelat med trafiklagarna &
säkerheten!

Kontakta oss:

Telefon: 0771 - 44 44 44

E-mail: info@hugobuss.seJörn - Vansbro - Borlänge - Stockholm
  -  Alltid en busslängd
före, med kund och
säkerhet i fokus -
- det trygga alternativet !


Tel 0771 - 44 44 44
info@hugobuss.se
Vi finns i Jörn -  Vansbro  -  Borlänge  -  Stockholm
Tel. 0281 - 121 22  Tel. 0243 - 848 37  Tel. 08 - 848 370


Kolla Exempelresorna här nedanför
dom visar vikten av att planera

      
De utvilade och glada HUGO´
BUSS -chaufförerna och HUGO´ BUSS -chaufförskorna är i startgroparna för att få ge sitt bästa och få serva just Er!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi som kör bussarna hos 
HUGO´ BUSS är laddade och pigga för att ta hand om Dig som åker, eftersom vi håller de lagarstadgar
       som föreskrivs oss
           yrkeschaufförer!

Exempel som visar att planering
före en resa är mycket viktigt:


Exempelresa nr. 1

Konferensresa från Stockholm till Härnösand fram och tillbaka samma dag:

Körtid utan rast enkel väg:
Cirka  5 timmar 40 minuter

Kundfråga:

Kan vi åka hem med samma chaufför om vi kommer fram klockan 10.30 ( då har er chaufför fått ungefär 45 minuters rast på vägen dit också) Vi vill alltså åka klockan 04.00 här i från Stockholm och skall åka hem från Härnösand klockan 18.00 igen?  Bussen skall inte användas under dagen.

HUGO´ BUSS svarar:

Nej, eftersom detta kommer leda till att vår HUGO´ BUSS -chaufför måste köra i 2 x 5h 40 min och detta gör att körtiden överskrids och dessutom leder det till att HUGO´ BUSS -chauffören inte klarar sin dygnsvila varken delad eller förkortad inom en 24 - timmars period.

Kund följdfråga:

Hur skall vi lösa denna resa då? Även om det blir en lång dag så vill vi verkligen åka hem samma dag. Tack på förhand.
Alla måste i alla fall senast vara klockan 07.00 på plats igen i Stockholm dagen efter nämligen.

HUGO´ BUSS svarar:

Antingen väljer Ni att beställa med 2 stycken HUGO´ BUSS -chaufförer eller så väljer ni att stanna på Er ankomstort så att vår HUGO´ BUSS -chaufför får sin dygnsvila. (I det här fallet blir det ganska sent om ni väljer att bara ha en HUGO´ BUSS -chaufför. Det blir att åka tillbaka cirka klockan 22.55) och ni är hemma igen cirka klockan 05.20 dagen efter. (eftersom det måste finnas med en 45 minuters rast) Åker ni med 2 stycken HUGO´ BUSS -chaufförer så räcker det att ni åker från Stockholm klockan 05.00 på morgonen till Härnösand och är ändå framme i tid eftersom ingen rast behövs. Ni kommer att vara hemma cirka klockan 23.40 med 2 stycken HUGO´ BUSS -chaufförer om ni åker klockan 18.00 utan att ta rast.

Kund följdfråga:

Oj men behöver inte chauffören bara 9 timmars vilotid eller högst 11 timmar? (om nu era chaufförer inte redan gjort åt alla 9-timmars vilotider redan :-). Som vi ser det så har ju er chaufför fått 9 timmar redan klockan 19.30 och är det ordinarie dygnsvila på 11 timmar som gäller så blir det ju tidigare än klockan 23.30... så det måste ju bli senast klockan 21.30 eller hur?

HUGO´ BUSS svarar:

Ja tänk om det var så enkelt :-) Jo det är så här att en HUGO´ BUSS -chaufför får inte köra mer än någon annan buss-chaufför och det är alltså max 10 timmar under en 24-timmars period. Även om en dygnsvila om 9 eller 11 timmar i det här fallet för eran resa infunnit sig klockan 19.30 respektive klockan 21.30 så blir det så att HUGO´ BUSS -chauffören i så fall efter 4 timmar och 20 minuter ändå måste stanna. Detta eftersom HUGO´ BUSS -chauffören bara har 4 timmar och 20 minuters körtid kvar på denna 24-timmarsperiod. Ni får då sitta i bussen till klockan 04.00 oavsett om ni åker 19.30 eller 21.30. När klockan är 04.00 så börjar den nya körtiden och ni kan fortsätta resan. Tror att ni har roligare på nåt ställe i Härnösand än att sitta i bussen och vänta. I och för sig så kan vi ta en buss med Karaokeutrustning så får ni sjunga till klockan 04.00 :-)

Skämt åtsido så blir det så att åker ni klockan 19.30 så måste ni stanna klockan 23.50 för att sedan vänta 4 timmar och 10 minuter i bussen. Alternativt åka klockan 21.30 och HUGO´ BUSS -chauffören stannar bussen klockan 01.50 och åker sedan vidare efter 2 timmar och 10 minuter. Allt detta för att den nya 24-timmarsperioden startar klockan 04.00 igen. Så det bästa om ni bara skall ha en HUGO´ BUSS -chaufför är att ni åker från Härnösand klockan 22.55. Sen när ni åkt i 4 timmar och 20 minuter är klockan 03.15 och HUGO´ BUSS -chauffören stannar bussen för rast i 45 minuter. När rasten är slut är klockan 04.00 och ni kan köra den sista timmen och 20 minutrarna för att ankomma Stockholm cirka klockan 05.20 !

Kund följdsvar:

Nu förstår vi! Okej detta drabbar ingen fattig så vi tar två chaufförer istället för att sitta i bussen och vänta eller sjunga karakoe eller dra på stan i lilla Hränösand till sena kvällstimmen och kan åka klockan 18.00 istället för 22.55. Skönt för alla från konferensen att vara hemma i nåt sånär bra tid. Vi beställer härmed den dyrare offerten med 2 chaufförer. Tack för er seriositet för övrigt. Tja!


Exempelresa nr. 2

Skolresa från Vansbro till Stockholm fram och tillbaka samma dag:
(skall till Skansen)

Körtid utan rast enkel väg:
Ca. 5 timmar (eftersom vi skall köra genom city och ut till Djurgården)

Kundfråga:

Vilken tid skall vi fara om vi vill vara framme runt klockan 12 vid Skansen i Stockholm? Vi vill fara tillbaka klockan 18 från Skansen när de stänger med samma trevliga chaufför som körde oss på en annan resa en gång - går det bra?

HUGO´ BUSS svarar:

Hejsan, vad trevligt att ni tycker om våra HUGO´ BUSS -chaufförer! Er avgångstid är lämplig cirka klockan 06.15 eftersom vår HUGO´ BUSS -chaufför måste ta sin rast på 45 minuter på nedresan efter 4 timmar och 30 minuter. Er avgångstid från Djurgården (Skansen) måste senareläggas om ni bara skall ha en HUGO´ BUSS -chaufför i så fall. Vi kör Er gärna till Skansen och Djurgården men för att kunna hålla körtiderna måste vi planera så att HUGO´ BUSS -chauffören får minst 9 timmars vilotid i Stockholm. Skall ni ha vår trevlige HUGO´ BUSS -chaufför ensam så får ni åka hem runt klockan 21 och vara hemma igen cirka 03.00 eftersom körtiden är cirka 5 timmar och det även måste vara en rast på minst 45 minuter (går också dela den i ordningsföljd 15 minuter och sen 30 minuter)

Kund följdfråga:

Okej, har ni något annat alternativ för att komma hem snabbare?

HUGO´ BUSS svarar:

Ja, då använder vi i så fall två stycken av våra trevliga HUGO´ BUSS -chaufförer. Tar ni 2 stycken av våra trevliga HUGO´ BUSS -chaufförer så räcker det att ni åker klockan 07.00 från Vansbro på morgonen och ändå vara framme vid 12-tiden om ni nu inte vill ta en rast ändå. Ni kommer ju också hem fortare då. OBSERVERA att båda HUGO´ BUSS -chaufförer måste vara med senast 1 timme in på er påbörjade resa för att kunna fullfölja resan lagligt - detta innebär att vi tar betalt för båda HUGO´ BUSS -chaufförerna under resan.

Kund följdsvar:

Beröm åt er som strävar efter att följa  trafikreglerna. Vi vill komma hem i tid så vi tar alternativet med 2 chaufförer denna gång då det finns pengar i kassan för detta. Då slipper vi vänta i Stockholm och komma hem så sent. Tack!


Exempelresa nr. 3

Personalresa från Örebro till Falun Tur och Retur samma dag:
(med bowling och festbuffé på kvällen)

Körtid utan rast enkel väg:
Ca. 3 timmar

Kundfråga:

Vi skall åka från Landstinget Örebro klockan 08.00 på studiebesök vid Falu Lasarett och vara där vid 11.30 för att äta lunch med värdarna. Vi skall efter studiebesöksdagen åka vidare klockan 16.00 till Bowlinghall i Borlänge City (ungefär 2 mil) för att senare på kvällen åka från Borlänge klockan 20.30 tillbaka till Örebro, kan ni ordna detta?

HUGO´ BUSS svarar:

Javisst ordnar vi detta, men i ert förslag så krävs det 2 HUGO´ BUSS -chaufförer eftersom inte det går för en HUGO´ BUSS -chaufför att få till schemat med den lagstadgade dygnsvilan vilket gör att er resa blir mer kostsam. Vi har därför ett litet förslag:
Om ni har möjlighet att åka hem från Bowlinghallen lite tidigare på kvällen cirka klockan 19.45 så hinner vår HUGO´ BUSS -chaufför att få sin dygnsvila och vi kan då också ge ett bättre pris.

Kund följdfråga:

Men chauffören får ju köra 9 timmar och även 10 timmar ibland. Detta blir ju max 6 timmars körning för er chaufför?

HUGO´ BUSS svarar:

Även om HUGO´ BUSS -chauffören kör kortare tider men blir avbruten någon gång under sin vila och vilan då till följd av detta understiger 9 timmar så måste HUGO´ BUSS -chauffören alltid vid något tillfälle sammanlagt, utan att avbrytas, ha 9 timmars dygnsvila inom 24 timmar. Så om vår HUGO´ BUSS -chaufför kommer till garaget klockan 07.45 matar in sina uppgifter i den digitala färdskrivaren eller fyller i sitt färdskrivarblad (beroende på vilken buss det är) och kör iväg klockan 07.50 och hämtar er klockan 08.00 vid Landstinget så måste vår HUGO´ BUSS -chaufför vara vid garaget senast klockan 21.40 (vi räknar med att vår HUGO´ BUSS -chaufför behöver 5 minuter för att plocka ihop sina saker (kallas i lagen "annat arbete" ) och skriva sin tidrapport och logga ut sitt kort eller fylla i sitt färdskrivarblad vid avslutad körning. Då får vår HUGO´ BUSS -chaufför från  
klockan 21.45 dygnsvila fram till 07.45 vilket i detta fallet blir den förkortade versionen på 9 timmar som sedan kompenseras senare. Just på grund av att vi gör detta så är våra HUGO´ BUSS -chaufförer alltid utvilade.

Kund följdsvar:

Vi flyttar vår tid så att vi åker senast klockan 19.45 från Borlänge och är hemma cirka 22.20 vid Landstinget i Örebro. Tack för trevligt bemötande och att vi får förklarat för oss hur det fungerar med era tider. Vi uppskattar att ni håller lagarna, det gör att vi känner oss lugna med er. Vi tar alltså er offert med en HUGO´ BUSS -chaufför :-) hemresa klockan 19.45